Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακροπόλεως

Το αίτημα ήταν μερικώς επιτυχές .

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Μουσείο Ακρόπολης,

σύμφωνα με τον ν. 3711/2008, άρ. 6, παρ. 1 & 2 ( https://www.kodiko.gr/nomologia/download... ), τα μέλη του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως ( http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp... ), το οποίο τελεί υπό την
εποπτεία των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (π.δ. 64/2013, άρ. 1, https://www.kodiko.gr/nomologia/download... ), είναι 9 ( https://www.theacropolismuseum.gr/organo... ), συμπεριλαμβονομένου του Προέδρου (ο οποίος, δηλαδή, θεωρείται μέλος). Η δε θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, ενώ δύναται να ανανεωθεί μόνον μία φορά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Πολιτισμού καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ., κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση του εισηγητή και του γραμματέα. Δεδομένου ότι, εξ όσων είναι γνωστό, το άρ. 6 του ν. 3711/2008 έχει τροποποιηθεί μόνον ως προς το τρίτο εδάφιο (την τρίτη πρόταση, δηλαδή) της παρ. 2 (άρ. 102, ν. 4485/2017, https://www.kodiko.gr/nomologia/download... ), και συνεπώς η ανώτατη διάρκεια θητείας δεν επηρεάζεται, δεδομένου ότι κος. Δ. Παντερμαλής, συνταξιοδοτημένο πρώην μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ( https://www.amth.gr/sites/amth.gr/files/... ), διατελεί Πρόεδρος του Δ.Σ. του νέου Μουσείου Ακροπόλεως από το 2009 μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι είχε ήδη στο μεταξύ διατελέσει Πρόεδρος του Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως (ΟΑΝΜΑ), αρχής γενομένης από το 2000 ( https://www.culture.gov.gr/el/ministry/S... ), και δεδομένου ότι τα μέλη του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως τοποθετούνται από τον/την Υπουργό Πολιτισμού,

ερωτάστε:

α. ποιός είναι ο λόγος που ο κος. Δ. Παντερμαλής παραμένει στην θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως, από το 2009 μέχρι σήμερα, ενώ προφανέστατα έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6 συνεχόμενα χρόνια από την πρώτη φορά που ανέλαβε καθήκοντα;

β. ποιός είναι ο λόγος που παρατάθηκε η θητεία του, ενώ ακόμα και ο ν. 4735/2020, άρ. 22, παρ. 2 ( https://www.kodiko.gr/nomologia/download... ), όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 48 του ν. 4772/2021 ( https://www.kodiko.gr/nomologia/document... ), δεν έχει αναδρομική ισχύ;

γ. δεδομένου ότι 7 από τα 9 μέλη επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων
αναγνωρισμένου κύρους των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών (ν. 3711/2008, άρ. 6, παρ. 1, εδ. α'), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, και δεδομένου ότι οι υπόλοιπες 2 θέσεις καλύπτονται από τα εδ. β' & γ' του άρ. 6, παρ. 1, του ν. 3711/2008, με ποιό σκεπτικό τοποθετήθηκε ο κος. Κ. Μπακογιάννης ως μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως;

δ. ποιές είναι οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως, καθώς και του εισηγητή, και του γραμματέα αυτού; Κοινοποιήστε μας τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, από το 2009 μέχρι σήμερα.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Ο/η George Arctouros άφησε έναν σχολιασμό ()

Αν μπορείτε, διορθώστε τα σημεία που γράφω "υπό την
εποπτεία" (3η σειρά από την αρχή), όπου στο "την" και "εποπτεία" σπάει η πρόταση και πηγαίνει στην επόμενη σειρά, καθώς και στο σημείο που γράφω "μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους" (ερώτηση γ.), ανάμεσα στο "προσωπικοτήτων" και "αναγνωρισμένου". Για κάποιον λόγο έσπασαν οι προτάσεις σε λάθος σημείο, με αποτέλεσμα να φαίνεται άσχημα το τελικό κείμενο. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε σημεία που υπάρχουν links, αλλά εκεί δεν μπορεί να διορθωθεί. Παίρνει την έκταση του link ως πρόταση.

Acropolis Museum Administration, Μουσείο Ακρόπολης

1 Επισύναψη

[1]greek.jpg

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 1963

Αξιότιμε κύριε Αρκτούρε,

σας επισυνάπτεται η απάντηση του Μουσείου Ακρόπολης στην υπ' αρ.
πρωτ. 1202/03.02.2022 Μ.Α. επιστολή σας:

 

κ. Αρκτούρε 

στο αίτημα παροχής πληροφοριών, που κάνατε τον κόπο να υποβάλετε, σας
παραθέτουμε τις κατωτέρω πληροφορίες κάτω από κάθε ερώτημα : 

 

1) «α. ποιός είναι ο λόγος που ο κος. Δ. Παντερμαλής παραμένει στην θέση
του Προέδρου του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως, από το 2009 μέχρι σήμερα,
ενώ προφανέστατα έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6 συνεχόμενα χρόνια από την
πρώτη φορά που ανέλαβε καθήκοντα;» 

 

Η διάταξη που απαγόρευε την ανανέωση θητείας των μελών του Δ.Σ. ήταν το
τρίτο εδάφιο του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3711/2008, το οποίο καταργήθηκε
στις 4.8.2017 με το άρθρο 102 του ν.  4485/2017. 

Συνεπώς, δεν ευσταθεί η πληροφόρησή σας ότι η θητεία των μελών του Δ.Σ.
του Μουσείου Ακρόπολης «δύναται να ανανεωθεί μόνον μία φορά», όπως
αναφέρετε. 

Νομίμως (μετά τον ν. 4485/2017) η θητεία όχι μόνο του κ. Δ. Παντερμαλή,
αλλά και των λοιπών μελών του Δ.Σ., ανανεώθηκε με επόμενες αποφάσεις
Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αν παρά την ανωτέρω απάντηση διατηρείται το ερώτημά σας ποιος ο λόγος
παραμονής του κ. Δ. Παντερμαλή στο Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης, μπορείτε
να αναζητήσετε από σοβαρές δημοσιευμένες πηγές ενημέρωση για την σχέση του
με την σύσταση, ανέγερση και οργάνωση του Μουσείου Ακρόπολης ως κτιρίου
και ως δημόσιου φορέα. Και, αν παρά ταύτα παραμένει η απορία σας, μπορείτε
να απευθυνθείτε και στην αρμόδια Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
άσκησε κατά νόμον την αρμοδιότητα επιλογής.    

 

2) «β. ποιός είναι ο λόγος που παρατάθηκε η θητεία του, ενώ ακόμα και ο ν.
4735/2020, άρ. 22, παρ. 2
( [2]https://www.kodiko.gr/nomologia/download...),
όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 48 του ν. 4772/2021
( [3]https://www.kodiko.gr/nomologia/document...), δεν
έχει αναδρομική ισχύ»

 

Κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3711/2008 προβλέπεται ότι η τριετής θητεία
των μελών του ΔΣ παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και τη
συγκρότηση νέου ΔΣ. 

Όταν δημοσιεύθηκε τόσο ο νόμος 4735/202 (12.10.2020), όσο και ο νόμος
4772/2021 (5.2.2021), η θητεία του Δ.Σ. ήταν σε ισχύ εκ του νόμου (ν.
3711/2008, άρθρο 6 παρ.2), καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση ορισμού νέων
μελών ή ανανέωσης της θητείας του. Στις 10.9.2021 παρατάθηκε η θητεία του
Δ.Σ. με νέα απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Επομένως, αντίθετα με όσα υποθέτει το ερώτημά σας, δεν συνέβη καμία
αναδρομική παράταση δήθεν ληγμένης θητείας κανενός μέλους του Δ.Σ. κατ'
επίκληση του ν. 4735.2020 ή ν. 4772/2021, διότι η θητεία των μελών του
Δ.Σ. τελούσε εν ισχύι κατά την έναρξη ισχύος αμφότερων των ως άνω νόμων.  

 

3) «γ. δεδομένου ότι 7 από τα 9 μέλη επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων

αναγνωρισμένου κύρους των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών (ν.
3711/2008, άρ. 6, παρ. 1, εδ. α'), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, και
δεδομένου ότι οι υπόλοιπες 2 θέσεις καλύπτονται από τα εδ. β' & γ' του άρ.
6, παρ. 1, του ν. 3711/2008, με ποιό σκεπτικό τοποθετήθηκε ο κος. Κ.
Μπακογιάννης ως μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως;»

 

Μέχρι σήμερα οι εκάστοτε Υπουργοί Πολιτισμού παγίως διορίζουν τον εκάστοτε
Δήμαρχο Αθηναίων ως μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου που φιλοξενεί σπουδαία
μνημεία από την Ακρόπολη των Αθηνών. Για τους λόγους αυτής της επιλογής,
εφ' όσον δεν σας είναι προφανείς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, που άσκησε την αρμοδιότητα επιλογής. 

 

4) «δ. ποιές είναι οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως,
καθώς και του εισηγητή, και του γραμματέα αυτού; Κοινοποιήστε μας τις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις, από το 2009 μέχρι σήμερα»

 

Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, διότι από την ίδρυση του
Μουσείου έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε υπουργική απόφαση
καθορισμού μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου Δ.Σ. και των λοιπών μελών του
Δ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τον εισηγητή και για τους γραμματείς του
Διοικητικού Συμβουλίου, για τους οποίους επίσης δεν έχει καθορισθεί καμία
αποζημίωση, διότι ουδέποτε εκδόθηκε υπουργική απόφαση καθορισμού της.  

Τα εκάστοτε μέλη του Δ.Σ. περιλαμβανομένου του Προέδρου Δ.Σ., ο εισηγητής
και οι γραμματείς του Δ.Σ. δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση ή άλλο
χρηματικό ποσό υφ' οιονδήποτε χαρακτηρισμό για την συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως Προέδρου, ως μελών, ως εισηγητή και ως γραμματέων
αντίστοιχα.       

 

--

Με εκτίμηση,
Χρήστος Παπαδημητρίου
Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Μουσείου Ακρόπολης
--

Γραμματεία Μουσείου Ακρόπολης / Acropolis Museum Secretariat 

Tel. +30 210 9000900 / ext. 418, 419

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα 11742 / 15 Dionysiou Areopagitou Street,
Athens 11742

Ώρες λειτουργίας / Opening Times: 

1/11 - 31/3: Monday-Thursday: 9am-5pm, Friday: 9am-10pm, Saturday &
Sunday: 9am-8pm

1/4 - 31/10: Monday: 8am-4pm, Tuesday-Sunday: 8am- 8pm, Friday: 8am-10pm

Κλειστό / Closed: 1/1, Easter Sunday, 1/5, 25/12 & 26/12

[4]www.theacropolismuseum.gr

 

References

Visible links
2. https://www.kodiko.gr/nomologia/download...
3. https://www.kodiko.gr/nomologia/document...
4. http://www.theacropolismuseum.gr/

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στo Acropolis Museum Administration,

καταρχήν, να θέσουμε ορισμένα ζητήματα, πριν περάσουμε στην επιμέρους τοποθέτηση. Υπογράφω ως George Arctouros, και πουθενά ως "Αρκτούρος". Συνεπώς, παραμένει άγνωστο, τουλάχιστον έως ότου θελήσετε να το διαλευκάνετε, το πώς προκύπτει το δικαίωμά σας να με αποκαλείτε, δημοσίως, με την παραλλαγή ενός ονόματος, με την οποία δεν σας έχω συστηθεί. Επίσης, δεν σας ζητήθηκε η γνώμη σας για τον Δ. Παντερμαλή, ώστε να αιτιολογήσετε την παραμονή του στο Δ.Σ., από το 2009 μέχρι σήμερα. Αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνον σε νομικούς λόγους, όπως προσπάθησα να τεκμηριώσω, άλλωστε.

Συνεπώς,

α. η διάταξη που απαγόρευε την ανανέωση θητείας των μελών του Δ.Σ. ήταν το τρίτο εδάφιο του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3711/2008, το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4485/2017. Σωστό. Εν τω μεταξύ, όμως, ο Δ. Παντερμαλής ήταν ήδη Πρόεδρος του Δ.Σ. για 8 χρόνια, ήτοι 2009-2017. Συνεπώς, η πληροφόρησή μου ότι η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης «δύναται να ανανεωθεί μόνον μία φορά», ευσταθεί στο έπακρο, μέχρι το 2017. Το γιατί καταργήθηκε ειδικώς αυτή η πρόταση, προφανώς φωτογραφικά, μάλλον δεν σας απασχόλησε καθόλου.

β. κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3711/2008 προβλέπεται ότι η τριετής θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδικαίως (δική σας προσθήκη της λέξης "αυτοδικαίως"), μέχρι τον ορισμό και την συγκρότηση νέου Δ.Σ. Εδώ, θα πρέπει να πούμε στον κόσμο που μας διαβάζει ότι στο σχετικό σημείο του αρχικού ΦΕΚ του ν. 3711/2008, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη "αυτοδικαίως". Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να μας απασχολήσει, αφενός, αν όντως "αυτοδίκαια" συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφετέρου δε γιατί δεν υπήρξε υπουργική απόφαση για ανανέωση-παράταση θητείας, μέχρι τις 10-9-2021, όπως εσείς αναφέρατε, και ακόμα περισσότερο γιατί δεν υπήρξε αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. με άλλο πρόσωπο από τον χώρο του πολιτισμού, και ειδικότερα της αρχαιολογίας. Φανταζόμαστε όλοι, εντελώς καλοπροαίρετα, πως δεν είστε σε θέση να υποστηρίξετε ότι σ' αυτήν την χώρα μόνον ο Δ. Παντερμαλής αξίζει, μπορεί και θέλει να είναι Πρόεδρος του Μουσείου Ακροπόλεως.

γ. για τους λόγους της επιλογής Κ. Μπακογιάννη, ως μέλους του Δ.Σ, και εφ' όσον δυστυχώς δεν σας είναι προφανείς, έχω να σας δηλώσω πως εμένα δεν μ' ενδιαφέρει τί συμβαίνει παγίως, άρα τί είθισται, αλλά γιατί συγκεκριμένα ο Κ. Μπακογιάννης θεωρείται "προσωπικότητα αναγνωρισμένου κύρους των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών". Από την απάντησή σας, συνεπώς, καταλαβαίνουμε πως παραδέχεστε, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ο Κ. Μπακογιάννης δεν θεωρείται "προσωπικότητα αναγνωρισμένου κύρους των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών". Ευτυχώς λοιπόν, γιατί όχι μόνο δεν θεωρείται, αλλά δεν είναι κιόλας.

δ. το δέχομαι, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, και φυσικά δεν ξέρω και πόσοι ευκολύνονται, ότι από το 2009 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει χρηματική αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., αν και θεωρείται νόμιμη, και ότι ως εκ τούτου τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Αν και, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν τους αφήσαμε και άστεγους. Οι περισσότεροι είναι ή ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ας πούμε η Αφροδίτη Λίτη και ο Μ. Κορρές, αλλά και ο Δ. Παντερμαλής.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Acropolis Museum Administration, Μουσείο Ακρόπολης

Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Το ηλεκτρονικό σας μήνυμα ελήφθη από την Γραμματεία του Μουσείου Ακρόπολης
και θα προωθηθεί προς διαχείριση και/ή απάντηση στο αρμόδιο τμήμα.
Με εκτίμηση,
Γραμματεία Μουσείου Ακρόπολης
--------------------------------------------------
Dear Sir/Madam,
Your emailed communication has been received by the Acropolis Museum
Secretariat and will be referred to the relevant Museum officer for action
and/or reply.
Yours sincerely,
Acropolis Museum Secretariat 
 

--

Γραμματεία Μουσείου Ακρόπολης / Acropolis Museum Secretariat 

Tel. +30 210 9000900 / ext. 418, 419

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα 11742 / 15 Dionysiou Areopagitou Street,
Athens 11742

Ώρες λειτουργίας / Opening Times: 

1/11 - 31/3: Monday-Thursday: 9am-5pm, Friday: 9am-10pm, Saturday &
Sunday: 9am-8pm

1/4 - 31/10: Monday: 8am-4pm, Tuesday-Sunday: 8am- 8pm, Friday: 8am-10pm

Κλειστό / Closed: 1/1, Easter Sunday, 1/5, 25/12 & 26/12

[1]www.theacropolismuseum.gr

 

References

Visible links
1. http://www.theacropolismuseum.gr/