Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δεδομένου ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από τον/την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η θητεία του είναι τριετής ( https://serrelib.gr/el/bibliothiki/efore... ), δεδομένου ότι ο τελευταίος διορισμός αποφασίστηκε στις 17-2-2016 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%A... ), και δεδομένου ότι μέχρι προσφάτως, τουλάχιστον, αυτή η σύνθεση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ( https://serrelib.gr/el/anakoinosi/stadia... ), καθώς και εκ του αναντίρρητου γεγονότος ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται,

ερωτάστε:

α. για ποιόν λόγο δεν έχει επέλθει αλλαγή της σύνθεσης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, ενώ η θητεία του τελευταίου έληγε το 2019;

β. με ποιά κριτήρια επιλέγονται και διορίζονται τα μέλη των Εφορευτικών Συμβουλίων των κατά τόπους Δ.Κ.Β., και πιο συγκεκριμένα της Δ.Κ.Β. Σερρών;

γ. ποιό το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των μελών των Εφορευτικών Συμβουλίων των Δ.Κ.Β., αν και εφόσον οι θέσεις αυτές είναι έμμισθες, ποιές οι αρμοδιότητες-υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάληψη αυτών των θέσεων, και πού γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των εργασιών-συνεδριάσεών τους, αν και εφόσον γνωστοποιούνται;

δ. ποιός ο λόγος ύπαρξης Εφορευτικών συμβουλίων στις Δ.Κ.Β., όταν επί της ουσίας εφαρμόζουν αποφάσεις της κεντρικής κρατικής διοίκησης, όπως οι Κ.Υ.Α. περιορισμού της διασποράς της νόσου SARS-CοV-2, ενώ ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Υ.Α. 83064/ΙΖ/7-8-2003, ΦΕΚ Β' 1173/20-8-2003), με βάση τον οποίο καταρτίζεται ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας (Ε.Ο.Λ.) των Δημοσίων Κεντρικών Βιβλιοθηκών, άρα και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, η παρούσα έκδοση του οποίου εγκρίθηκε με την απόφαση 1/30-1-2009 της Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών ( https://serrelib.gr/el/bibliothiki/kanon... ), καθιστά σαφή (άρ. 1, Σκοπός και στόχοι) την προσήλωσή της στην διασφάλιση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην δημόσια βιβλιοθήκη;

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των λόγων της εκ μέρους σας απαξίωσης του αιτήματός μου, ενώ έχετε ενημερωθεί εις διπλούν, και παρ' όλο που το αίτημά μου έχει πρωτοκολληθεί από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

Με εκτίμηση,

George Arctouros