Αυτή είναι μια HTML εκδοχή ενός επισυναπτόμενου Αιτήματος Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία 'Σκουπίδια στο Γυμνάσιο Δημητσάνας'.


ΑΔΑ: 6ΧΕΚ7Λ1-Ψ0Δ
INFORMATICS Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.05.06 15:29:16
T AGENCY
 
EEST
Reason:
Location: Athens
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         
ΣΡΙΠΟΛΘ     11.04.2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. :  97179/1800 
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/΢ΜΟΤ, 
 
ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
 
Δ/Ν΢Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ &ΧΩΡΙΚΟΤ 
 
΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ 
 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢& 
ΠΡΟ΢ : 
ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ΢ 
Ω΢ Ο ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ 
Πλθροφορίεσ : Μαντηουράνθσ Π. 
 
Σαχ. Δ/νςθ    : 28θσ Οκτωβρίου 29 
 
Σαχ. Κωδ.     : 221 31 
 
Σθλζφωνο     : 2713 610102 
  
ΑΠΟΦΑ΢Η 
ΘΕΜΑ : Επιβολή Διοικητικών κυρώςεων  ςτο  Δήμο Γορτυνίασ Α.Φ.Μ. 800100885 Δ.Ο.Τ. Σρίπολησ (πρώην 
Δ.Ο.Τ. Δημητςάνασ) 

 
Ζχοντασ υπόψθ : 
1 .   Σισ  διατάξεισ  του  Ν.  1650/86  «  Περί  προςταςίασ  Περιβάλλοντοσ»  και  ιδιαίτερα  τισ  διατάξεισ  του 
άρκρου 30 παρ. 1, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2 .   Σισ διατάξεισ του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων….»  
3 .   Σισ  διατάξεισ  του  Ν.  4042/11  «Ποινικι  προςταςία  του  περιβάλλοντοσ  −  Εναρμόνιςθ  με  τθν  Οδθγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ 
− Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 
4 .  
Σισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ 59388/3363/31.08.88 που αναφζρεται ςτον τρόπο, 
όργανα και διαδικαςία επιβολισ και είςπραξθσ των διοικθτικϊν προςτίμων του άρκρου 30 του Ν. 1650/86. 
5 .  
Σο άρκρο 3 του Ν. 2242/ ΦΕΚ Α /162/94  «Πολεοδόμθςθ περιοχϊν δεφτερθσ κατοικίασ ςε Ηϊνεσ 
Οικιςτικοφ Ελζγχου, προςταςία φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ». 
6 .   Σθν Κ.Τ.Α. 31404/14.06.05 «Απόδοςθ ςτισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ποςοςτοφ των ειςπραττομζνων 
προςτίμων …..» 
7 .   Σο Ν. 3852/2010 « Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
8 .   Σο Π.Δ. 131/2010 «Οργανιςμόσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου» 
9 .   Σθν υπϋ αρίκ. οικ.173998/3222/29-6-2018 (όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) απόφαςθ Περιφερειάρχθ 
Πελοποννιςου με τθν οποία ςυγκροτικθκε το Κλιμάκιο Ελζγχου Ποιότθτασ Περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 26 του Νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.86) 
1 0 .  
Σο  υπ'  αρικ.  67330/22975/10-9-14  ζγγραφο  Γραφείου  Περιφερειάρχθ  με  κζμα  “Τπογραφζσ 
ςχεδίων εγγράφων” 
1 1 .  
Σο υπ’ αρικ.  Α18/1209/2.11.18 ζγγραφο Πταιςματοδικείου Σρίπολθσ 
1 2 .  
Σθν από 6.11.2018 ζκκεςθ θ οποία ςυντάχκθκε φςτερα από αυτοψία  του Κ.Ε.Π.ΠΕ ςτον προαφλιο 
χϊρο του Γυμναςίου Δθμθτςάνασ 
1 3 .  
Σο γεγονόσ ότι ο Διμοσ Γορτυνίασ δεν υπζβαλε τισ απόψεισ του επί τθσ ανωτζρω Ζκκεςθσ Αυτοψίασ 
1 4 .  
Σθν  από  19-3-2019  ειςθγθτικι  ζκκεςθ  του  Κλιμακίου  Ελζγχου  Ποιότθτασ  Περιβάλλοντοσ  τθσ  Π.Ε. 
Αρκαδίασ 
1 5 .  
Σο  υπ’  αρικ.  οικ.97155/25/8-4-2019  ζγγραφο  ΚΕΠΠΕ  με  το  οποίο  διαβιβάςτθκε  ο  φάκελοσ  τθσ 
υπόκεςθσ ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ Π.Ε. Αρκαδίασ, 

ΑΔΑ: 6ΧΕΚ7Λ1-Ψ0Δ
 
Α Π Ο Φ Α ΢ Ι Ζ Ο Τ Μ Ε  
 
Α.  Σθν  επιβολι  ςτον  Διμο  Γορτυνίασ  προςτίμου  πεντακοςίων  ευρώ  (  500  €  )  επειδι  ςφμφωνα  με  τθν 
ανωτζρω  (14)  ειςιγθςθ,  ςτον  προαφλιο  χϊρο  του  Γυμναςίοφ  Δθμθτςάνασ  ο  Διμοσ  προβαίνει  ςε 
μεταφόρτωςθ  αςτικϊν  ςτερεϊν  απορριμμάτων,  χωρίσ  τθν  απαιτοφμενθ  αδειοδότθςθ.  Σα  ανωτζρω 
ςυνιςτοφν παράβαςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. 
Από  το  ποςό  αυτό  ποςοςτό  50%  θα  ειςπραχθεί  υπζρ  ΕΣΕΡΠ΢  (Πράςινο  Σαμείο)  (κωδ.  1560903001)  και 
50% υπζρ Περιφζρειασ Πελ/ςου (κωδ. 64080) 

 
Β.  Ο  φάκελοσ  τθσ  υποκζςεωσ  να  διαβιβαςκεί  ςτθ  δικαιοςφνθ  ςτα  πλαίςια  των  άρκρων  28  όπωσ 
τροποποιικθκε  με  το  άρκρο  7  του  ν  4042/2012  και  ιςχφει  και  29  του  Ν.  1650/86  για  τθν  ενδεχόμενθ 
επιβολι κυρϊςεων. 
 
Κατά  τθσ  απόφαςθσ  αυτισ,  οποιοςδιποτε  ζχει  ζννομο  ςυμφζρον,  μπορεί  να  αςκιςει  προςφυγι  ςτα 
τακτικά  διοικθτικά  δικαςτιρια,  εντόσ  60  θμερϊν  από  τθν  θμζρα  κοινοποίθςισ  τθσ  ςτον  παραβάτθ, 
ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (άρκρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρκρο 98, 
παρ.  12,  Ν.  1892/1990,  ΦΕΚ  101/Α/90,  όπωσ  αυτόσ  τροποποιικθκε  με  το  άρκρο  66,  Ν.  2717/1999,  ΦΕΚ 
97/Α/1999 κ' ωσ ιςχφουν). 
Επίςθσ,  κατά  τθσ  απόφαςθσ  αυτισ,  όςον  αφορά  τθ  νομιμότθτα  ζκδοςισ  τθσ,  οποιοςδιποτε  ζχει  ζννομο 
ςυμφζρον μπορεί να αςκιςει προςφυγι ενϊπιον του Γ.Γ. τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, 
Δ. Ελλάδασ & Ιονίου μζςα ςε 15 θμζρεσ, από τθ δθμοςιοποίθςι τθσ, ι αφότου ζλαβε γνϊςθ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ των άρκρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α). 
΢ε  περίπτωςθ  που  το  πρόςτιμο  εξοφλθκεί    με  βάςθ  τθν  ειδοποίθςθ  αυτι  και  κατόπιν  ςχετικισ  διλωςθσ 
ςτθν  αρμόδια  Δ.Ο.Τ.  (οίκοκεν  είςπραξθ)  ο  υπεφκυνοσ  τθσ  επιχείρθςθσ  υποχρεοφται  να  μασ    αποςτείλει 
αντίγραφα των διπλότυπων είςπραξθσ προκειμζνου να μασ γνωςτοποιιςει τθν εξόφλθςι τουσ.  
 
 

Ο  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΢ 
 
 
 
 
ΣΑΣΟΤΛΗ΢ ΠΕΣΡΟ΢ 

ΑΔΑ: 6ΧΕΚ7Λ1-Ψ0Δ
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1.  Διμοσ Γορτυνίασ (με απόδειξη)   
Δθμθτςάνα  
2.  Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν Σρίπολθσ (με ςυν/νο φάκελο τθσ υπόκεςθσ) 
 Ενταφκα 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η
 
1.  Δ.Ο.Τ Σρίπολθσ 
Ενταφκα 
2.  ΠΡΑ΢ΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ 
       Λυκοφργου 17, 105 52 Ακινα 
3.  ΤΠΕΝ/ΣΜΘΜΑ  ΕΠΙΘΕΩΡΘ΢Θ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ 
     Λεωφ. Κθφιςίασ 1-3,    ΑΘΘΝΑ  11523 
4.  ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘ΢Θ ΠΕΛ/΢ΟΤ, Δ. ΕΛΛΑΔΑ΢ & ΙΟΝΙΟΤ 
    Δ/Ν΢Θ ΠΕ.ΧΩ.΢. 
    Πλ. Κολοκοτρϊνθ 20, Ενταφκα 
 5.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/΢ΟΤ 
    α) Δ/Ν΢Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
    28θσ Οκτωβρίου 29, Ενταφκα 
    β) Δ/Ν΢Θ ΔΘΜ. ΤΓΕΙΑ΢ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ΢ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑ΢ 
    Ελ. Βενιηζλου 34, Ενταφκα