Αυτή είναι μια HTML εκδοχή ενός επισυναπτόμενου Αιτήματος Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία 'Ποιος επιλέγει τα κριτήρια μοριοδοτησης των προσλήψεων για το Δημόσιο;;Με ΑΣΕΠ.'.


Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI
Ημερομηνία: 2021.12.23 14:19:16 EET
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                              
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  
Α.Π.:ΔΙΠAAΔ/Φ.1.9/619/ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
οικ.23697 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχυδρ. Δ/νση         : Βασ. Σοφίας 15 
ΠΡΟΣ:  
Ταχυδρ. Κώδικα      :10674 
κ. Ανδρεόγλου Χ. 
Πληροφορίες            :Μαρία Ζωγράφου 
mail: request-57-
Αριθ. Τηλεφώνου   : (213) 13.13.249 
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
e-mail                           : x.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx 
 
 
 
 
    ΘΕΜΑ: Κριτήρια μοριοδότησης των προσλήψεων για το Δημόσιο. 

    Σχετ.: Η από 18-11-2021 ηλεκτρονική σας επιστολή. 
 
Σε απάντηση της ανωτέρω ηλεκτρονικής επιστολής σας και στο πλαίσιο 
των  αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσής μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Βασική  αρχή  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  είναι  οι  πάγιες  και  διαρκείς 
ανάγκες  των  δημοσίων  υπηρεσιών,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  λοιπών  φορέων  του 
δημοσίου τομέα, να καλύπτονται με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσα 
από διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες που θα διενεργούνται από το ΑΣΕΠ 
ως Ανεξάρτητη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, αρμόδια για τις προσλήψεις 
προσωπικού στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  
Τα θεσπιζόμενα κριτήρια πρόσληψης, όσο και ο προβλεπόμενος έλεγχος 
νομιμότητας  που  διενεργείται  από  το  ΑΣΕΠ,  πρέπει  να  διασφαλίζουν  τη 
δυνατότητα πρόσληψης – διορισμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες με βασικές 
αρχές  την  αξιοκρατία,  αντικειμενικότητα  και  διαφάνεια  για  την  είσοδο  στη 
δημόσια διοίκηση. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ψηφίστηκε o N.4765/21 «Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος  προσλήψεων  στον  δημόσιο  τομέα  και  ενίσχυση  του  Ανώτατου 
Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π.)  και  λοιπές  διατάξεις»  (ΦΕΚ 
Α΄/6/15-01-2021).  

Με  τον  εν  λόγω  νόμο,  επιδιώχθηκε  η  αναδιαμόρφωση  και  ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με απώτερο 
στόχο  την  πλήρωση  θέσεων  προσωπικού  με  τους  καταλληλότερους  εκ  των 
υποψηφίων  που  μετέχουν  στις  διαγωνιστικές  διαδικασίες  του  Ανώτατου 
Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π.)  ενισχύοντας  περαιτέρω  το 
πολύτιμο  κεκτημένο  της  διαφάνειας,  αξιοκρατίας  και  αντικειμενικότητας  στην 
επιλογή του ζητούμενου προσωπικού.  
Ειδικότερα,  με  τις  νέες  ρυθμίσεις  του  εν  λόγω  νόμου  επιδιώχθηκε  η 
αντιμετώπιση,  μεταξύ  άλλων,  της  ανάγκης  μετάβασης  από  ένα  σύστημα 
προσλήψεων  με  σχεδόν  αποκλειστική  έμφαση  στα  τυπικά  προσόντα,  σε  ένα 
σύστημα σύγχρονων διαγωνιστικών διαδικασιών που εξετάζουν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και την εργασιακή αποτελεσματικότητα των διαγωνιζομένων, ώστε 
να  επιλέγονται  οι  καταλληλότεροι  εξ  αυτών.  Για  τον  εκσυγχρονισμό  των 
διατάξεων  του  Ν.  2190/1994  (προϊσχύσαν  σύστημα  προσλήψεων)  συστήθηκε 
επιτροπή με την  αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ3290/21-1-2020 (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 47/27-1-
2020)  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέως  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημοσίου 
Τομέα. 
Τέλος,  πριν  την  ψήφιση  του  N.4765/21,  προηγήθηκε  η  διαδικασία  της 
δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα  με το άρθρο 61 του Ν.4622/2019. 
 
 
 
        Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
Ελένη Ρούφου 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως (σχετ. αρ.πρωτ. 616/18-11-2021) 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 
Μαρίνα Χρύση