Λεπτομέρειες αίτησης “Ποιος επιλέγει τα κριτήρια μοριοδοτησης των προσλήψεων για το Δημόσιο;;Με ΑΣΕΠ.

Ιστορικό συμβάντων

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις τεχνικές λεπτομέρειες των εσωτερικών διεργασιών που συνέβησαν με αυτό το αίτημα στο arthro5A.gr. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα με την οποία οι αρχές ανταποκρίνονται στα αιτήματα, τον αριθμό των αιτήσεων που απαιτούν ταχυδρομική απάντηση και πολλά άλλα.

Προειδοποίηση! Για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα έντιμα, θα πρέπει να έχετε καλή γνώση της συμπεριφοράς χρηστών στο arthro5A.gr. Πως, γιατί και από ποιόν ταξινομούνται οι αιτήσεις δεν είναι ξεκάθαρο εκ πρώτης όψεως και θα υπάρξουν λάθη χρηστών και ασάφεια. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε τον νόμο περί ΑΚΕ και πρόσβαση στη ΔΠ, και τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν οι αρχές. Επιπλέον θα πρέπει να είστε ένας ικανότατος στατιστικός. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
90  sent  2021-11-18 07:58:33 +0200  waiting_response  2021-11-18 07:58:33 +0200  waiting_response  outgoing  
91  followup_sent  2021-11-18 08:07:29 +0200        outgoing  
115  overdue  2021-12-09 00:00:00 +0200         
120  response  2021-12-23 17:05:17 +0200    2021-12-29 17:29:52 +0200  waiting_response  incoming  
127  very_overdue  2021-12-29 00:00:00 +0200         
125  status_update  2021-12-29 17:29:52 +0200  waiting_response  2021-12-29 17:29:52 +0200  waiting_response   
126  status_update  2021-12-29 17:31:49 +0200  waiting_response  2021-12-29 17:31:49 +0200  waiting_response   
128  followup_sent  2021-12-30 14:39:22 +0200        outgoing  
150  response  2022-01-13 14:17:26 +0200    2022-06-20 14:18:21 +0300  successful  incoming  
335  status_update  2022-06-20 14:18:21 +0300  successful  2022-06-20 14:18:21 +0300  successful   
525  edit  2022-12-21 05:45:31 +0200         
526  edit  2022-12-21 05:45:31 +0200         
527  edit  2022-12-21 05:45:31 +0200         
528  edit  2022-12-21 05:45:31 +0200         
529  edit  2022-12-21 05:45:32 +0200         
530  edit  2022-12-21 05:45:32 +0200         
531  edit  2022-12-21 05:45:32 +0200         
532  edit  2022-12-21 05:45:32 +0200         
533  edit  2022-12-21 05:45:32 +0200         
534  edit  2022-12-21 05:45:32 +0200         
1294  edit  2024-06-21 06:45:23 +0300         
1295  edit  2024-06-21 06:45:23 +0300         
1296  edit  2024-06-21 06:45:23 +0300         
1297  edit  2024-06-21 06:45:23 +0300         
1298  edit  2024-06-21 06:45:23 +0300         
1299  edit  2024-06-21 06:45:23 +0300         
1300  edit  2024-06-21 06:45:23 +0300         
1301  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1302  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1303  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1304  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1305  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1306  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1307  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1308  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1309  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1310  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1311  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1312  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         
1313  edit  2024-06-21 06:45:24 +0300         

Εδώ περιγράφεται το οποίο σημαίνει πως όταν ένας/μία χρήστης/-ρια επέλεξε μια κατάσταση για το συγκεκριμένο αίτημα και το πιο πρόσφατο συμβάν είχε την κατάστασή του ενημερωμένη έτσι. υπολογίστηκε στη συνέχεια συνάγεται από το arthro5A.gr για ενδιάμεσα συμβάντα, για τα οποία δεν δόθηκε ρητή περιγραφή από κάποιον/α χρήστη/-ρια. Δείτε τις συμβουλές αναζήτησης για την περιγραφή των καταστάσεων.

Μπορείτε να λάβετε αυτήν τη σελίδα σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή ως μέρος της κύριας σελίδας JSONγια το αίτημα. Βλ. την τεκμηρίωση API.