Υπουργείο Υγείας

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται Υ.Υ.Κ.Α.

Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η προάσπιση, η προστασία και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και η διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας.

1 αίτηση
Αποστόλη απόφασης ΚΕΣΥ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Υγείας από Ελένη Χοβαρδά στις .

Αναμένεται απάντηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Υγείας, Παρακαλώ να μου προωθήσετε αντίγραφο της απόφασης με αριθ.12, της 221ης/25-6-2009 ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ....

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;