Υπουργείο Υγείας

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται Υ.Υ.Κ.Α.

Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η προάσπιση, η προστασία και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και η διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Υπουργείο Υγείας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.