Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται ΥΠ.ΕΣ.

Η εποπτεία των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες), ο συντονισμός και η οργάνωση της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία (εκλογές, δημοψηφίσματα), η νομοθεσία περί ελληνικής ιθαγένειας και ομογενών και η νομοθεσία περί μητρώων, ληξιαρχείων και δημοτολογίων.

3 αιτήματα
Blocked IP addresses and domains due to attempted cyber attacks and Russian propaganda
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Εσωτερικών από Vera Deleja-Hotko στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

On the basis of of Article 16 of Law 1599/1986 and Articel 5 of Law 2690/1999 please provide me with the following public information: 1. How many...
Επιβολή προστίμου εκ μέρους της Α.Δ.Μ.Θ. για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Εσωτερικών από George Arctouros στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως, αν το πρόστιμο με ΑΔΑ ΩΚ4ΘΟΡ1Υ-87Ω ( https://diavgeia.gov.g...
Υπ' όψιν: Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, Σύμφωνα με τον Ν. 3421/2005, άρ. 61, παρ....

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;