Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται ΥΠ.ΕΣ.

Η εποπτεία των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες), ο συντονισμός και η οργάνωση της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία (εκλογές, δημοψηφίσματα), η νομοθεσία περί ελληνικής ιθαγένειας και ομογενών και η νομοθεσία περί μητρώων, ληξιαρχείων και δημοτολογίων.

3 αιτήματα
Blocked IP addresses and domains due to attempted cyber attacks and Russian propaganda
Follow up έχει σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον/την Vera Deleja-Hotko στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αξιότιμε κύριε ή κυρία, Θα ήθελα να σας ζητήσω να με ενημερώσετε σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός μου της 29.09.2022. Σας ευχαριστώ πολύ. Με εκτί...
Επιβολή προστίμου εκ μέρους της Α.Δ.Μ.Θ. για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Εσωτερικών από George Arctouros στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως, αν το πρόστιμο με ΑΔΑ ΩΚ4ΘΟΡ1Υ-87Ω ( https://diavgeia.gov.g...
Υπ' όψιν: Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, Σύμφωνα με τον Ν. 3421/2005, άρ. 61, παρ....

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;