Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Από την ίδρυσή του, ο βασικός στόχος του είναι η εξασφάλιση των υποδομών και του εξοπλισμού, τόσο στον τομέα της στέγασης, όσο και στον τομέα λειτουργίας της Δικαιοσύνης, καθώς και η δημιουργία αξιοπρεπών και κατάλληλων συνθηκών κράτησης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.