Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 23 δημόσιες αρχές στην κατηγορία ‘Υπουργικό Συμβούλιο’

The replacement of the Prime Minister in his absence or incapacity and the implementation of any task assigned to him.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.Α.Α.Τ. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η γεωργική και κτηνοτροφική πολιτική, η φυτική και ζωική παραγωγή και η κτηνιατρική δημόσια υγεία (...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.ΑΝ.Ε. Στόχος του Υπουργείου είναι η αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, η στήριξη της καινοτομίας και νεο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.ΔΙΚ. Κύρια αποστολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστηρίων και η χάραξη πολιτικών που α...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται YΠ.ΕΘ.Α. Διοίκηση και Εποπτεία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.ΕΞ. Άσκηση εξωτερικής πολιτικής και διεθνής εκπροσώπηση της χώρας.
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. Αρμόδιο για θέματα απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης.
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.ΕΣ. Η εποπτεία των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες), ο συντονισμός και η οργάνωση της προσφυγής σ...
3 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.Μ.Α. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, τη χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής μεταναστευτικής πολιτικής.
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.ΝΑ.Ν.Π. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως π...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.ΟΙΚ. Υπεύθυνο για τη δημοσιονομική πολιτική καθώς και το σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους.
3 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση της παιδείας.
3 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.Π.ΕΝ. The protection of the natural environment, the protection of forests and waters, spatial planning, waste management and the search for renewable energy...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΥΠ.ΠΟ.Α. Στόχοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η ενίσχυση και προστασία της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, η προστασία και η ανάδειξ...
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.Π.τ.Π. Στόχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η τήρηση της εσωτερικής ασφάλειας, η καταπολέμηση του εγκλήματος, καθώς και η αντιμετώπιση φυσικών κα...
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.Τ. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει ως κύρια αποστολή τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και τον επιτελικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας στο π...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.Υ.Κ.Α. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η προάσπιση, η προστασία και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και η διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασ...
4 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.ΥΠΟ.Μ. Αποστολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού έργων των υποδομών, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Υ.ΨΗ.Δ. Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και ευρύτερος ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας....
1 αίτηση.
Στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, ανατίθενται η υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της...
0 αιτήσεις.
Στον Υπουργό Επικρατείας Πιερρακάκη Κυριάκο ανατίθεται η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασ...
0 αιτήσεις.
Επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας κατά το ρυθμιστικό και εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών, την πα...
0 αιτήσεις.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;