Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 48 δημόσιες αρχές στην κατηγορία ‘Γενικές Γραμματείες Υπουργείων’

Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Α.Τ. Εποπτεία των γενικών διευθύνσεων κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Π.Δ.Κ.Π. Εποπτεία της διεύθυνσης προγραμματισμού και επιχειρησιακών προγραμμάτων και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Ν.Π. Η υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου και η αξιοποίηση και διάδοση της Αιγαιακής πολιτισμικής κληρονομιάς.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. Αρμόδια για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Δημοσίου Τομέα και προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.
3 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Π. Η κατεύθυνση του έργου της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Ε. Η οργάνωση και η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η μέριμνα για θέματα φοιτητικών ζητημάτων και η εποπτεία θεμάτων διδακτικού προσωπι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Β. Υπεύθυνη για την εκτέλεση και την διοικητική εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. Δημιουργία προτύπων και ανάπτυξης πολιτικών ισότητας των φύλων, αντιμετώπιση πολλαπλών διακρίσεων και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Τ. Υποστήριξη στην άσκηση του έργου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθώς και η άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στη Γραμματεία σύμφωνα με το...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Υ.Π.Ε. Η εποπτεία της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής, καθώς και των υπηρεσιών τουρισμού υγείας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Π. Κύριες αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού, όπ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Ε.Ε.Σ.Π.Α. Υπεύθυνη για τη διαχείριση, εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Ο.Σ.Ε. Η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, ο συντονισμός των δράσεων των υπουργείων και των κρατικών και ιδιωτικών φορέων για την ενίσχυσ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Α.Δ. Υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης, αρμόδια για ζητήματα δικαστικών υπαλλήλων και για ειδικότερα νομικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Α.Ε. Η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση, η σύσφιξη των δεσμών των απόδημων Ελλήνων με την Ελλάδα και η διαφύλαξη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Π.Κ. Η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Ο.Π.Υ. Η διαχείριση των υδρογονανθράκων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εναλλακτικών καυσίμων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. Αρμοδιότητα είναι ο σχεδιασμός και η εποπτεία της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η γενική εκπαίδευση των ενηλίκων.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε. Καθιέρωση ατομικών και συλλογικών ρυθμίσεων για συμβάσεις εργασίας και μέριμνα για συνθήκες υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Κ. Η ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, ως κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά, οικονομικά και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Ο. Εποπτεία της γενικής διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της γενικής διεύθυνσης οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της γενικής δι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Θ. Η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας, η εποπτεία του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος και η σύνδεσ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ι.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. Η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση και η οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ι. Εποπτεία γενικής και κεντρικής διεύθυνσης Ιθαγένειας .
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Κ.Α.Κ.Φ. Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, σχεδιασμός και συντονισμός προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Κ.Α. Μέριμνα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, καθορισμό εισφορών και παροχή συντάξεων γήρατος.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. Αρμόδια για τη χάραξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων της χώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Μ.Π.Υ.Α. Σχεδιασμός και εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, άσκηση της πολιτικής διεθνούς προστασίας και πολιτική ένταξης τω...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Μ. Υπεύθυνη για το στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και οδικής ασφάλειας, για τον έλεγχο των οχημάτων και των εγκαταστάσεων, καθώς και για την παροχή αδειών...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ο.Π. Διασφάλιση Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης της χώρας, έλεγχος ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και διαφύλαξη ελληνικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκά και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Π. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή κατ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π. Καταγραφή, μελέτη και προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας, των αρχαιολογικών μουσείων, χώρων και συλλογών.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Δ.Ε.Ε.Α. Η μέριμνα, η οργάνωση και η λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η εφαρμογή προγραμμάτων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Φ.Υ. Η οργάνωση και η λειτουργία πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, η εποπτεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Σ.Π. Υποστήριξη υπουργικού έργου και αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων οργανώσεων στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Σ.Δ.Α. Σχεδιασμός και έλεγχος επεξεργασίας λυμάτων, διαχείριση, αδειοτήσεις και στατιστικές αποβλήτων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Τ.Τ. Η ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών και η χάραξη ενιαίας πολιτικής Κυβερνοασφάλειας στο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Τ.Π.Α. Υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού στην κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, επενδύσεων και προώθησης τη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Υ.Υ. Η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών υγείας και η προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Υ. Αρμόδια για την αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και σχεδιασμός λιμενικών, κτιριακών και συγκοινωνιακών υποδομών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Υ.Α.Α. Υποδοχή, ταυτοποίηση και παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.ΥΠ.ΕΘ.Α. Ο συντονισμός των γενικών διεθύνσεων και των γενικών επιτελείων των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π. Η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς κ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Φ.Π.Υ. Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας και προστασία ποιότητας ατμόσφαιρας, δασών και υδάτων.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Χ.Σ.Α.Π. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η παροχή υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας και η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και στην απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των συν...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;