Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 2 δημόσιες αρχές στην κατηγορία ‘Ανεξάρτητες Αρχές’

Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Δ. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019 (Α' 133). Στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της. Η Αρχή...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητ...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;