Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.