Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Υ.Υ.

Η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών υγείας και η προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.