Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Κ.Α.Κ.Φ.

Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, σχεδιασμός και συντονισμός προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.