Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Κ.Α.

Μέριμνα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, καθορισμό εισφορών και παροχή συντάξεων γήρατος.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.