Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.Π.Κ.

Η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.