Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.Κ.

Η ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, ως κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.