Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.

Αρμοδιότητα είναι ο σχεδιασμός και η εποπτεία της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η γενική εκπαίδευση των ενηλίκων.

1 αίτηση
Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;