Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Τ.

Υποστήριξη στην άσκηση του έργου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθώς και η άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στη Γραμματεία σύμφωνα με το νόμο.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.