Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Π.

Κύριες αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού, όπως και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.

1 αίτηση
Δέσμευση πιστώσεων ύψους 65.000,00 ευρώ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής από George Arctouros στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, παρακαλείσθε όπως μας χορηγήσετε, α. το υπ’ αριθμόν 5377/1644/2020 τεκμηριωμέν...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;