Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Π.

Κύριες αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού, όπως και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.