Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Ο.Σ.Ε.

Η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, ο συντονισμός των δράσεων των υπουργείων και των κρατικών και ιδιωτικών φορέων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, καθώς και ο συντονισμός όλων των δράσεων για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.