Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.

Δημιουργία προτύπων και ανάπτυξης πολιτικών ισότητας των φύλων, αντιμετώπιση πολλαπλών διακρίσεων και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.