Γενική Γραμματεία Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Α.Ε.

Η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση, η σύσφιξη των δεσμών των απόδημων Ελλήνων με την Ελλάδα και η διαφύλαξη και διατήρηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.