Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Β.

Υπεύθυνη για την εκτέλεση και την διοικητική εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.