Γενική Γραμματεία Ανωτάτης Εκπαίδευσης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Ε.

Η οργάνωση και η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η μέριμνα για θέματα φοιτητικών ζητημάτων και η εποπτεία θεμάτων διδακτικού προσωπικού.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Ανωτάτης Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.