Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.

Αρμόδια για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Δημοσίου Τομέα και προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.