Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου

Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (νόμος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152)., που επίσης λέγεται Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) και ειδικότερα, για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών στο πεδίο της επιτήρησης των συνόρων, στο πλαίσιο του Συστήματος Eurosur, κάθε κράτος-μέλος ορίζει, λειτουργεί και διατηρεί ένα Εθνικό Κέντρο Συντονισμού, το οποίο συντονίζει και ανταλλάσει πληροφορίες με κάθε Αρχή που έχει αρμοδιότητα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με άλλα κέντρα συντονισμού και την Frontex.

1 αίτηση
Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ονομάζομαι Geesje van Haren, είμαι δημοσιογράφος και ερ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;