Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΣΔΔΑ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.