Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Ο.Τ.

1 αίτηση
Σύγκρουση συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.
Το αίτημα έχει σταλεί προς Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού από George Arctouros στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στoν Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με το την παρ. 10 του άρ. 106 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/9-8-2019), με την οποία αντ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;