Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Τενολογίας στην Υγεία

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Τενολογίας στην Υγεία μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.