Ελληνικό Ιστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ελληνικό Ιστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.