Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.