Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ.

Η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία ενός απλού και φιλικού κανονιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.