Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται E.B.E.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.