Ανώνυμη Εταιρία Ελληνικών Αλυκών

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Α.

Η οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών της χώρας μέσω εκμηχάνησης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, ώστε να καταστεί η χώρα αυτάρκης σε σχέση με τις πρωτογενείς ανάγκες της σε αλάτι.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανώνυμη Εταιρία Ελληνικών Αλυκών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.