1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται 1η ΥΠΕΑ

Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, πρώην Ιατροκοινωνικά Κέντρα, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κλπ) στα όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.